• RW/Law

Jak otworzyć restrukturyzację firmy?

Aktualizacja: 28 wrz 2020

Wielu przedsiębiorców, którzy znaleźli się w tarapatach finansowych zastanawia się nad rozpoczęciem postępowania restrukturyzacyjnego. Daje ono szansę na przetrwanie prowadzonego biznesu i poprawę kondycji finansowej firmy. Od czego jednak zacząć? Co powinien zawierać wniosek o otwarcie restrukturyzacji?Postępowanie restrukturyzacyjne zostaje wszczęte wskutek złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przez zadłużonego przedsiębiorcę. Należy pamiętać, iż w przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, priorytetowo rozpatrywany jest ten pierwszy. Chodzi przede wszystkim o to, by w pierwszej kolejności próbować ratować zadłużoną firmę, a nie doprowadzać do jej likwidacji na skutek upadłości.

Restrukturyzacja firmy może być prowadzona w kilku wariantach. Najpopularniejszym rodzajem postępowania jest przyspieszone postępowanie układowe. Jest to najprostszy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, który umożliwia przedsiębiorcy dalszą kontrolę nad prowadzoną firmą, jednocześnie dając odpowiedni poziom ochrony ze strony wierzycieli.

Minimalna treść wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego została wskazana w ustawie prawo restrukturyzacyjne w art. 277.


Wniosek o restrukturyzację powinien zawierać między innymi następujące elementy:

  • dokładne określenie danych przedsiębiorcy (m. in. imię i nazwisko, nazwa, adres, nr PESEL lub KRS itp.), osób reprezentujących przedsiębiorcę (np. zarząd, wspólnicy, prokurenci itp.) oraz wspólników spółki (w przypadku spółek osobowych)

  • propozycje układowe będące określeniem sposobu uregulowania długów firmy, wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym oraz odpisami propozycji układowych w ilości egzemplarzy wystarczającej do doręczenia wszystkim wierzycielom;

  • dokładny wykaz majątku przedsiębiorstwa oraz miejsca jego przechowywania;

  • bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku o restrukturyzację;

  • dokładny wykaz wierzycieli wraz z ich danymi adresowymi oraz wartością przypadających im wierzytelności;

  • sumę wszystkich wierzytelności z podziałem na wierzytelności objęte układem z mocy ustawy i te które będą mogły być objęte układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela;

  • wykaz wierzytelności spornych, a więc takich co do których dłużnik nie zgadza się w całości lub części z koniecznością zapłaty;

  • informację, czy w ostatnich dwóch latach dłużnik miał status dużego przedsiębiorcy.

Finalizując proces składania wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego należy załączyć odpisy wniosku oraz jego załączników w tym dowodu uiszczenia opłaty za wniosek. Niezbędnym dodatkiem do niniejszego wniosku jest oświadczenie dłużnika na piśmie o prawdziwości i zupełności informacji zawartych we wniosku i załącznikach. Za niezgodne z prawdą oświadczenie dłużnik będzie mógł ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych informacji.

Wniosek o restrukturyzację jest zatem sformalizowanym, rozbudowanym dokumentem, którego sporządzenia wymaga niejednokrotnie dużego nakładu pracy. Jest przy tym bez znaczenia czy chodzi o restrukturyzację spółki, czy ma to być restrukturyzacja firmy jednoosobowej. Chcąc skutecznie zawrzeć układ z wierzycielami (co jest m. in. celem restrukturyzacji) warto zadbać o spełnienie wszelkich wymogów przewidzianych przepisami. W prawidłowym przygotowaniu wniosku pomóc może doradca restrukturyzacyjny.


Jakub Wasilewski

87 wyświetlenia0 komentarz

Informacja RODO

Współadministratorami Państwa danych osobowych są Kancelaria Radcy Prawnego -Tomasza Rabczyńskiego z siedzibą w Poznaniu (61-819), przy ul. Taczaka 24 lok. 105 oraz Kancelaria Radcy Prawnego – Jakuba Wasilewskiego z siedzibą w Starych Babicach (05-082) przy ul. Izabelińskiej 81 „O” lok. 2. Państwa dane osobowe wskazane w formularzu kontaktowym przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratorów i wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Państwa wiadomość. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a dłużej jedynie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń względem administratora. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia sposobu przetwarzania. Mają Państwo także prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych oraz prawo do ich przeniesienia. Żądania powyższe mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza kontaktowego jak też pocztą tradycyjną na adresy administratorów. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

©2020 RW LAW Wasilewski & Rabczyński. Proudly created with Wix.com