• RW/Law

Koszty uproszczonej restrukturyzacji

Aktualizacja: 2 lis 2020

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadziła nowy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, bo o nim mowa, ma być reakcją ustawodawcy na kryzys wywołany epidemią, który m.in. wielu przedsiębiorców pozbawił płynności finansowej.Na czym polega uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Uproszczona restrukturyzacja odbywa się w dużej części bez udziału sądu. Aby ją przeprowadzić, konieczne jest zawarcie umowy z osobą posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Dłużnik powinien przedstawić propozycje układowe, spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Doradca restrukturyzacyjny jako nadzorca układu pomoże wypracować porozumienie z wierzycielami i będzie czuwał nad prawidłowym przebiegiem postępowania. Kolejnym krokiem jest umieszczenie obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. W terminie 3 dni od dnia jego dokonania, nadzorca układu zawiadamia sąd właściwy do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu.

Od dnia dokonania obwieszczenia o otwarciu postępowania do dnia jego zakończenia lub umorzenia dotychczasowe postępowania egzekucyjne przeciwko dłużnikowi zostają zawieszone, a nowe nie mogą być wszczęte. Co istotne, zawieszenie toczących się postępowań następuje z mocy prawa i nie wymaga od dłużnika podejmowania żadnych dodatkowych czynności.

Procedura uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego przewidziana jest dla przedsiębiorców. Można przeprowadzić ją tylko raz, do 30 czerwca 2021 roku.

Jakie powinno być wynagrodzenie doradcy restrukturyzacyjnego?

Wynagrodzenie doradcy restrukturyzacyjnego jest kwestią umowną. Strony mogą samodzielnie uregulować jego wysokość, sposób zapłaty, ustalić harmonogram płatności. W art. 21 ust. 1 Tarczy antykryzysowej 4.0 wprowadzono jednak ograniczenie wysokości wynagrodzenia nadzorcy układu w uproszczonych postępowaniach restrukturyzacyjnych dotyczących mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

W przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców wynagrodzenie nadzorcy układu nie może być wyższe niż 15% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu, a ponadto:

· w przypadku gdy kwota przeznaczona dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu przekracza 100 000 złotych, wynagrodzenie od kwoty przewyższającej 100 000 złotych nie może przekroczyć równowartości 3% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli;

· w przypadku gdy kwota przeznaczona dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu przekracza 500 000 złotych, wynagrodzenie od kwoty przewyższającej 500 000 złotych nie może przekroczyć równowartości 1% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli.

Przykład:

Kwota przeznaczona w układzie dla wierzycieli: 1.200.000,00 zł

15% x 100.000,00 zł = 15.000,00 zł

3% x (500.000,00 – 100.000,01 zł) = 11.999,99 zł

1% x (1.200.000,00 – 500.000,01) = 6.999,99 zł

Maksymalne wynagrodzenie nadzorcy układu: 33.999,98 zł.

Natomiast w przypadku prawomocnej odmowy zatwierdzenia układu lub umorzenia postępowania, wynagrodzenie nadzorcy układu przewidziane w umowie nie może przekroczyć dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (art. 21 ust. 2 Tarczy antykryzysowej 4.0). Oznacza to, że w roku 2020 stawka ta może wynosić do 10.296,14 zł.

Należy również pamiętać, że wynagrodzenie nadzorcy układu, będącego podatnikiem VAT, podwyższa się o należną stawkę podatku od towarów i usług (VAT), co wynika z odpowiedniego stosowania art. 49 ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Jakie są koszty uproszczonej restrukturyzacji?

Poza wynagrodzeniem dla doradcy restrukturyzacyjnego, należy jeszcze doliczyć opłatę w wysokości 500,00 zł za obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Konieczne będzie także uiszczenie opłaty od wniosku o zatwierdzenie układu. Wynosi ona 1.000,00 zł.

Nie można również zapomnieć o kosztach wysyłki korespondencji. Oczywiście w każdej sprawie będą one inne. Można przyjąć, że średnio będzie to kwota 441,00 zł (2 x 45 x 4,90 zł za znaczek pocztowy).

Warto też uwzględnić możliwość uzyskania odpisu orzeczenia sądu ze stwierdzeniem prawomocności. Koszt wniosku o wydanie odpisu to 20,00 zł.

Zatem biorąc pod uwagę kwoty przykładowo wskazane w niniejszym opracowaniu, w tym uwzględniając wynagrodzenie dla doradcy restrukturyzacyjnego, można przyjąć, że przybliżone koszty uproszczonej restrukturyzacji wyniosą 35.561,00 zł.


Paulina Płocieniak

44 wyświetlenia0 komentarz

Informacja RODO

Współadministratorami Państwa danych osobowych są Kancelaria Radcy Prawnego -Tomasza Rabczyńskiego z siedzibą w Poznaniu (61-819), przy ul. Taczaka 24 lok. 105 oraz Kancelaria Radcy Prawnego – Jakuba Wasilewskiego z siedzibą w Starych Babicach (05-082) przy ul. Izabelińskiej 81 „O” lok. 2. Państwa dane osobowe wskazane w formularzu kontaktowym przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratorów i wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Państwa wiadomość. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a dłużej jedynie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń względem administratora. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia sposobu przetwarzania. Mają Państwo także prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych oraz prawo do ich przeniesienia. Żądania powyższe mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza kontaktowego jak też pocztą tradycyjną na adresy administratorów. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

©2020 RW LAW Wasilewski & Rabczyński. Proudly created with Wix.com