• RW/Law

Najem okazjonalny domu jednorodzinnego

Najem okazjonalny stanowi najbezpieczniejszą dla wynajmującego formę najmu. Pozwala wynajmującemu uniknąć kłopotów związanych z nierzetelnym najemcą, który nie chce się wyprowadzić z lokalu po ustaniu umowy.Umowa najmu okazjonalnego i towarzyszące jej ujęte w formie aktu notarialnego oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji, opróżnieniu i wydaniu lokalu na żądanie wynajmującego w odpowiednim terminie oraz obowiązek wskazania przez lokatora innego mieszkania, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku zobowiązania do opróżnienia lokalu, stanowią solidne zabezpieczenie interesów wynajmującego. Do zalet tej umowy należą w szczególności:

· możliwość szybkiej eksmisji lokatora, który uparcie nie chce się wyprowadzić z lokalu, mimo że umowa została już rozwiązana,

· brak okresu ochronnego (przy zwykłym najmie nie można dokonać eksmisji od 1 listopada do 31 marca),

· możliwość wyeksmitowania z wynajmowanego lokalu także kobiety w ciąży, małoletnich, niepełnosprawnych czy obłożnie chorych.


Czy dopuszczalne jest posłużenie się tą korzystną formą najmu także w przypadku wynajmowania domu jednorodzinnego?


Przepis art. 19a ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego stanowi, że umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat (okres ten można następnie przedłużyć). Może pojawić się wątpliwość, czy dom jednorodzinny jest również lokalem w rozumieniu wskazanej ustawy.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy sięgnąć do definicji lokalu, zamieszczonej w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy, zgodnie z którą przez lokal należy rozumieć lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także lokal będący pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki; nie jest w rozumieniu ustawy lokalem pomieszczenie przeznaczone do krótkotrwałego pobytu osób, w szczególności znajdujące się w budynkach internatów, burs, pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych lub w innych budynkach służących do celów turystycznych lub wypoczynkowych. Wprowadzenie do ustawy o ochronie praw lokatorów odrębnej definicji wskazuje, że nie można do terminu „lokal” odnosić definicji zawartych w innych ustawach, w szczególności w ustawie o własności lokali, która wymaga chociażby, aby lokal był samodzielny.

Interesująca nas definicja zawiera w zasadzie tylko jedno kryterium pozytywne zakwalifikowania jakichś pomieszczeń jako lokal mieszkalny – jest nim rzeczywista funkcja, jaką pełnią te pomieszczenia, a więc zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych albo prowadzenie działalności w dziedzinie kultury i sztuki. Negatywną przesłanką uznania pomieszczenia za lokal jest jego przeznaczenie do krótkotrwałego pobytu osób (np. dom gościnny, hotel dla uchodźców, schronisko dla bezdomnych). Ustawa nie formułuje żadnych innych warunków, w szczególności brak jest w ustawie określenia jakichkolwiek kryteriów powierzchniowych. Nie ma również wymogu, aby lokal był lokalem samodzielnym. W związku z tak szerokim zakresem definicji, nie ma wątpliwości, że dom jednorodzinny także spełnia wyżej wskazane kryteria.

Powyższe stanowisko zdaje się znajdować także potwierdzenie w orzecznictwie, które dopuszcza możliwość zawarcia umowy najmu okazjonalnego domu jednorodzinnego (por. uzasadnienie wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2011 r., sygn. IV SA/Wr 551/10).


Monika Moska i Barbara Wojciechowska - Nowaczyk

prawniczki, Kancelaria RW Law

348 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Informacja RODO

Współadministratorami Państwa danych osobowych są Kancelaria Radcy Prawnego -Tomasza Rabczyńskiego z siedzibą w Poznaniu (61-819), przy ul. Taczaka 24 lok. 105 oraz Kancelaria Radcy Prawnego – Jakuba Wasilewskiego z siedzibą w Starych Babicach (05-082) przy ul. Izabelińskiej 81 „O” lok. 2. Państwa dane osobowe wskazane w formularzu kontaktowym przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratorów i wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Państwa wiadomość. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a dłużej jedynie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń względem administratora. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia sposobu przetwarzania. Mają Państwo także prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych oraz prawo do ich przeniesienia. Żądania powyższe mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza kontaktowego jak też pocztą tradycyjną na adresy administratorów. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

©2020 RW LAW Wasilewski & Rabczyński. Proudly created with Wix.com