• RW/Law

Najważniejsze zmiany w prawie upadłościowym

Aktualizacja: 28 wrz 2020

Z końcem marca 2020 r. weszły w życie zmiany w przepisach prawa upadłościowego. Nowelizacja dotyczy przede wszystkim przepisów o upadłości konsumenckiej. Zmiany te są istotne także w przypadku jednoosobowych przedsiębiorców, którzy od teraz traktowani będą w postępowaniu upadłościowym jak osoby nieprowadzące działalności gospodarczej.Łatwiej o upadłość trudniej z realizacją planu spłat


Do marca tego roku sąd prowadzący postępowanie musiał oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w sytuacji gdy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Takie zapisy miały chronić wierzycieli przed ogłaszaniem upadłości osób, które celowo doprowadziły do stanu niewypłacalności. W tym zakresie nowe przepisy wnoszą istotną zmianę. Od marca sąd nie będzie już badał przyczyn powstania niewypłacalności przed ogłoszeniem upadłości. Teraz sąd ogłosi upadłość także w stosunku do dłużników, którzy doprowadzili do swojej niewypłacalności z premedytacją. Kłopoty mogą zacząć się jednak na późniejszym etapie postępowania. Samo ogłoszenie upadłości nie kończy bowiem postępowania. Co do zasady dłużnik przynajmniej częściowo musi spłacić swoje zobowiązania. W tym celu ustalany jest więc tzw. plan spłaty wierzycieli.

Sąd po ogłoszeniu upadłości będzie badał przyczyny jej powstania. Jeżeli ustali, że dłużnik doprowadził celowo do swojej upadłości wtedy plan spłat ustalany będzie na okres od 3 do 7 lat. W przypadku zaś osób, które upadły w sposób niezawiniony taki plan spłaty będzie mógł być ustalony jedynie na maksymalnie 3 lata.


Będzie trudniej o całkowite umorzenie zobowiązań dłużnika


Od marca tego roku całkowite umorzenie długów osoby wobec, której ogłoszono upadłość będzie możliwe - inaczej niż dotychczas - tylko w przypadku, gdy dłużnik nie posiada majątku, a także, że z jego sytuacji osobistej wynika, że jest on trwale niezdolny do spłaty zobowiązań. Chodzi na między innymi o sytuację, w której bankrut jest np. trwale niezdolny do jakiejkolwiek pracy zarobkowej. W większości przypadków zatem upadłość konsumencka nie będzie jednoznaczna z tym, że zadłużenie „automatycznie” zniknie.

Ponadto umarzając długi sąd może również ustalić, że niezdolność do spłaty nie ma u dłużnika charakteru permanentnego. Wtedy sąd może podjąć decyzję o warunkowym umorzeniu zobowiązań. W przypadku wyboru takiego rozwiązania dłużnik pozostaje w pięcioletnim okresie „zawieszenia”, podczas którego może zostać złożony wniosek o ustalenie planu spłaty, a w konsekwencji obowiązek przynajmniej częściowej spłaty zobowiązań. Podczas trwania tego okresu, upadły musi np. składać sądowi coroczne sprawozdania dotyczące swojej sytuacji finansowej.


Samozatrudnieni jak konsumenci


Dodatkowo osoby zadłużone prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą traktowane w taki sam sposób jak konsumenci. Tym samym samozatrudnieni uzyskają ochronę przed bezdomnością na równych zasadach z konsumentami. Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży domu lub mieszkania dłużnika wydzielana będzie kwota odpowiadająca przeciętnemu dwuletniemu czynszowi za najem lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości, którą dłużnik będzie mógł przeznaczyć na swoje cele mieszkaniowe.


Mniejszy udział sądu

Nowe przepisy przewidują również, że zgłoszenie wierzytelności przez wierzycieli powinno być składane bezpośrednio syndykowi, a nie jak dotychczas sądowi. Taka czynność będzie przerywała bieg przedawnienia roszczeń wierzyciela.

Ponadto wprowadzona została też możliwość zawierania przez dłużników układów z wierzycielami z ograniczonym do minimum udziałem sądu, pod kierunkiem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, który ma także czuwać nad wykonaniem zawartego układu.

Tomasz Rabczyński

24 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Informacja RODO

Współadministratorami Państwa danych osobowych są Kancelaria Radcy Prawnego -Tomasza Rabczyńskiego z siedzibą w Poznaniu (61-819), przy ul. Taczaka 24 lok. 105 oraz Kancelaria Radcy Prawnego – Jakuba Wasilewskiego z siedzibą w Starych Babicach (05-082) przy ul. Izabelińskiej 81 „O” lok. 2. Państwa dane osobowe wskazane w formularzu kontaktowym przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratorów i wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Państwa wiadomość. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a dłużej jedynie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń względem administratora. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia sposobu przetwarzania. Mają Państwo także prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych oraz prawo do ich przeniesienia. Żądania powyższe mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza kontaktowego jak też pocztą tradycyjną na adresy administratorów. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

©2020 RW LAW Wasilewski & Rabczyński. Proudly created with Wix.com