• RW/Law

Skutki ogłoszenia upadłości osoby fizycznej

Aktualizacja: 28 wrz 2020

Każdy z nas może na pewnym etapie życia popaść w kłopoty finansowe. Czasami spłata narosłych długów staje się zwyczajnie niemożliwa. W takiej sytuacji prawo przewiduje możliwość ogłoszenia upadłości także w przypadku osoby, która nie jest przedsiębiorcą. Jakie są więc podstawowe skutki ogłoszenia takiej upadłości?Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej (tj. osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, nie będącej osobą prawną) następuje po pozytywnym rozpoznaniu przez sąd odpowiedniego wniosku o ogłoszenie upadłości. By sąd uznał jego zasadność niezbędne jest wskazanie wszelkich okoliczności mających wpływ na powstanie stanu niewypłacalności, a więc nie tylko zobowiązań ciążących na dłużniku, ale także przebytych chorób, czy wydarzeń nagłych. Przy czym bardzo istotnym elementem pozostaje udowodnienie niemożliwości zaspokojenia wierzycieli z posiadanych przychodów. Taki stan niewypłacalności trwający odpowiednio długo (minimum trzy miesiące) jest podstawową przesłanką do ogłoszenia upadłości. Żeby jednak wniosek został rozpatrzony pozytywnie konieczne jest złożenie go w przeciągu trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości (powstał stan niewypłacalności). Co zadowalające dla zapewne wielu dłużników, wskutek nowelizacji prawa upadłościowego z marca 2020 r., zniesiony został obowiązek wykazania braku winy w powstaniu stanu niewypłacalności.

Odpowiednio sporządzony wniosek, jest gwarantem wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości. W tym momencie „dłużnik” staje się „upadłym”. Prowadzone przeciwko niemu czynności egzekucyjne dotyczące wierzytelności zgłoszonych do masy upadłości ulegają zawieszeniu z mocy prawa. Jak wynika z przepisów prawa, warunkiem zawieszenia pozostaje zgłoszenie takich egzekwowanych wierzytelności do masy upadłości. Najważniejszym skutkiem sądowego orzeczenia wydaje się jednak to, że z dniem ogłoszenia upadłości zarząd majątkiem upadłego przejmuje syndyk, który dąży do jak najpełniejszego zaspokojenia wierzycieli w miarę możliwości finansowych upadłego. W ramach swoich obowiązków zawiadamia on wskazanych przez dłużnika wierzycieli o ogłoszeniu upadłości oraz wzywa do zgłaszania przysługujących im wierzytelności – nie zawsze bowiem wartości wskazane przez dłużnika i wierzyciela są tożsame. Kierując się zasadą ograniczonego zaufania do upadłego, syndyk wystosowuje odpowiednie zapytania do rejestrów nieruchomości, pojazdów, a także do naczelnika urzędu skarbowego. Pozyskane informacje mają na celu jak najpełniejsze rozpoznanie rzeczywistego stanu masy upadłości, umożliwiają poprawne sporządzenie spisu inwentarza i oszacowania wszystkich składników majątku upadłego. Dzięki pozyskanym danym syndyk przystępuje do sporządzenia planu likwidacyjnego, w którym określony zostaje choćby proponowany sposób sprzedaży składników majątku upadłego (w drodze przetargu lub z wolnej ręki) wraz z terminami sprzedaży. Choć o wybranym sposobie likwidacji majątku syndyk decyduje samodzielnie, to ciąży na nim obowiązek zawiadomienia o nim wierzycieli oraz sąd. W przypadku gdy upadły nie posiada majątku, odstępuje się od postępowania likwidacyjnego. Kolejnym etapem postępowania upadłościowego jest sporządzenie i przedstawienie przez syndyka projektu planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem. Długość jego obowiązywania zależna jest od wysokości procentu spłacanych wierzytelności.

Sąd zatwierdza plan spłaty po wydaniu postanowienia kończącego postępowanie upadłościowe. Podobnie jak w przypadku likwidacji, gdy sytuacja osobista upadłego nie pozwala na realizację planu spłaty wierzycieli, sąd umarza plan spłaty. O oddłużeniu można mówić dopiero, gdy upadły wykona ustalony plan spłaty, bądź gdy wobec braku szans spłaty ten etap zostanie pominięty przez sąd.

Wobec przedstawionych zagadnień, skutkiem ogłoszenia upadłości pozostaje więc nie tylko przekazanie całej masy upadłości syndykowi, ale także obowiązek współpracowania z nim w zakresie realizacji planu likwidacyjnego oraz planu spłaty wierzycieli. Oddziaływanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ustaje dopiero wobec całkowitego oddłużenia upadłego.


Barbara Wojciechowska - Nowaczyk


63 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Informacja RODO

Współadministratorami Państwa danych osobowych są Kancelaria Radcy Prawnego -Tomasza Rabczyńskiego z siedzibą w Poznaniu (61-819), przy ul. Taczaka 24 lok. 105 oraz Kancelaria Radcy Prawnego – Jakuba Wasilewskiego z siedzibą w Starych Babicach (05-082) przy ul. Izabelińskiej 81 „O” lok. 2. Państwa dane osobowe wskazane w formularzu kontaktowym przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratorów i wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Państwa wiadomość. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a dłużej jedynie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń względem administratora. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia sposobu przetwarzania. Mają Państwo także prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych oraz prawo do ich przeniesienia. Żądania powyższe mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza kontaktowego jak też pocztą tradycyjną na adresy administratorów. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

©2020 RW LAW Wasilewski & Rabczyński. Proudly created with Wix.com