• RW/Law

Uproszczona restrukturyzacja

Aktualizacja: 28 wrz 2020

Dnia 24 czerwca 2020 r. weszła w życie tzw. tarcza antykryzysowa 4.0, która wprowadziła wiele zmian w obowiązujących przepisach prawa pracy, prawa podatkowego, a także tych dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego.

Wśród najważniejszych postanowień ustawy z dnia z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, znalazły się te wprowadzające nowy typ postępowania restrukturyzacyjnego – uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Z tego rodzaju restrukturyzacji będzie można skorzystać wyłącznie do dnia 30 czerwca 2021. Celem uchwalonej regulacji jest przyspieszenie postępowania, co nastąpić ma przede wszystkim poprzez dokonywanie w nim czynności bez udziału sądu.


Zmiany w postępowaniu o zatwierdzenie układu


Wraz z wejściem w życie nowych przepisów, przedsiębiorca dotknięty utratą płynności finansowej zostaje uprawniony do samodzielnego umieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu z wierzycielami. Może to jednak nastąpić dopiero po przygotowaniu przez dłużnika propozycji układowych, spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych i przekazaniu ich nadzorcy układu. Od momentu zamieszczenia obwieszczenia niemożliwym staje się wszczęcie przeciwko dłużnikowi postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem, a postępowania wszczęte przed datą ogłoszenia będą musiały zostać automatycznie zawieszone.

Proponowana przez tarczę ochrona przedsiębiorcy, który utracił płynność finansową polega także na odebraniu wierzycielom prawa do dokonywania potrąceń przysługujących im z wzajemnych wierzytelności. Swoboda wierzycieli została ograniczona także poprzez swoiste zablokowanie im możliwości wypowiadania umów z zadłużonym przedsiębiorcą bez zgody pozostałych wierzycieli. Tak szeroko pojęta ochrona przedsiębiorcy zagrożonego stanem niewypłacalności aktualizująca się w momencie umieszczenia obwieszczenia w MSiG dotyczy także umów najmu, dzierżawy, leasingów, ubezpieczeń oraz kredytów, których zadłużony przedsiębiorca jest stroną.


Długość trwania ochrony


Przepisy wskazują jednak, iż z tak kształtującej się wysoce atrakcyjnej ochrony przedsiębiorca będzie mógł skorzystać tylko jednokrotnie, a czas jej trwania wyznaczony został do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu. Zgodnie z brzmieniem postanowień tarczy, umorzenie postępowania o zatwierdzenie układu z mocy prawa następuje, jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia nie wpłynie do sądu wniosek o zatwierdzenie układu. Długość trwania ochrony w praktyce może więc sięgać nawet do czterech miesięcy i w ten sposób umożliwić przedsiębiorcy uniknięcie trwałej niewypłacalności.

Ochrona wierzycieli


W nowej regulacji nie zabrakło przepisów chroniących wierzycieli. Jeżeli bowiem dokonanie obwieszczenia prowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli, uchylenie jego skutków może nastąpić w drodze postanowienia sądu wydanego na wniosek wierzyciela, dłużnika lub nadzorcy układu. W przedstawionej sytuacji, fundamentalne znaczenie będzie też miało ocenienie woli dłużnika. Wystąpienie złej woli prowadzić będzie bowiem do powstania po stronie wierzyciela roszczenia o naprawienie szkody, a dłużnik zobowiązany zostanie do uiszczenia odszkodowania.


Znacząca rola doradcy restrukturyzacyjnego


W tak nakreślonym uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym uwydatnić należy znaczącą rolę profesjonalnego, licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, który w omawianym postępowaniu występuje jako nadzorca układu. To bowiem z nim dłużnik obowiązany jest zawrzeć stosowną umowę, by dokonać skutecznego obwieszczenia MSiG. W toku dalszego postępowania nadzorca nie tylko czuwa nad przebiegiem procesu restrukturyzacyjnego, ale to także w jego gestii pozostaje sporządzenie odpowiednich, profesjonalnych propozycji układowych, które ważyć będą zarówno interesy dłużnika, jak i wierzycieli. Po sporządzeniu układu, nadzorca przedstawia jego treść sądowi wraz z całym sprawozdaniem z przeprowadzonego postępowania. Wybór odpowiedniego doradcy restrukturyzacyjnego wydaje się więc najważniejszym krokiem na drodze do rzetelnego i profesjonalnie prowadzonego postępowania uwzględniającego interesy obu stron.


Tomasz Rabczyński

Barbara Wojciechowska - Nowaczyk

27 wyświetlenia0 komentarz

Informacja RODO

Współadministratorami Państwa danych osobowych są Kancelaria Radcy Prawnego -Tomasza Rabczyńskiego z siedzibą w Poznaniu (61-819), przy ul. Taczaka 24 lok. 105 oraz Kancelaria Radcy Prawnego – Jakuba Wasilewskiego z siedzibą w Starych Babicach (05-082) przy ul. Izabelińskiej 81 „O” lok. 2. Państwa dane osobowe wskazane w formularzu kontaktowym przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratorów i wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Państwa wiadomość. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a dłużej jedynie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń względem administratora. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia sposobu przetwarzania. Mają Państwo także prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych oraz prawo do ich przeniesienia. Żądania powyższe mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza kontaktowego jak też pocztą tradycyjną na adresy administratorów. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

©2020 RW LAW Wasilewski & Rabczyński. Proudly created with Wix.com