• RW/Law

Zmiany w postępowaniu restrukturyzacyjnym związane z COVID - 19

Aktualizacja: 28 wrz 2020

Dzisiaj Sejm ma zająć się kolejną, czwartą już ustawą związaną z tarczą antykryzysową. Projekt rządowy przewiduje udzielanie dopłat państwowych do kredytów obrotowych dla przedsiębiorców. W nowej ustawie ma znaleźć się także wiele zmian w przepisach, w tym prawie pracy, podatkowym, handlowym, czy nawet postępowaniu karnym. Ustawa ma wprowadzić także bardzo istotne zmiany związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym. Co więc zmieni się w tej procedurze w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID - 19?Nadzwyczajna ochrona dłużnika

Projektowane przepisy dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego dotyczyć będą przede wszystkim najprostszej formy postępowania restrukturyzacyjnego, czyli postępowania o zatwierdzenie układu.Nowością ma być możliwość obwieszczenia przez przedsiębiorcę w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu z wierzycielami. Do tej pory dłużnik chcący skorzystać z tej formy postępowania restrukturyzacyjnego najpierw musiał zebrać głosy od wierzycieli za lub przeciw propozycji układowej, a następnie tak przyjęty układ był zatwierdzany przez sąd. Teraz samo ogłoszenie w MSiG ma rodzić daleko idące skutki dla dłużnika oraz jego wierzycieli. W momencie zamieszczenia tego obwieszczenia przede wszystkim nie będzie można wszcząć przeciwko dłużnikowi postępowania egzekucyjnego, a postępowania wszczęte przed datą ogłoszenia będą musiały być automatycznie zawieszone. Dodatkowo, wierzyciele przedsiębiorcy nie mogą dokonywać potrąceń przysługujących im z wzajemnych wierzytelności. Ochrona będzie dotyczyła także umów najmu, dzierżawy, leasingów, ubezpieczeń czy kredytów, których zadłużony przedsiębiorca jest stroną. Umów z zadłużonym przedsiębiorcą nie będzie można również wypowiedzieć bez zgody pozostałych wierzycieli. Powyższe zmiany wprowadzają więc bardzo istotną ochronę przedsiębiorcy, który utracił płynność finansową. Co więcej ochrona ta nie jest zależna od postanowienia sądu, a jednostronnej czynności samego dłużnika.


Jak długo?

Opisana powyżej ochrona związana z obwieszczeniem nie może trwać dłużej niż do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu. W praktyce więc ochrona przed wierzycielami może trwać nawet kilka miesięcy. Przykładowo postępowanie umorzone zostanie z mocy prawa, jeżeli przez cztery miesiące od daty zamieszczenia obwieszczenia w MSiG nie wpłynie do sądu wniosek o zatwierdzenie ustalonego z wierzycielami układu. Tym samym postępowanie takie może - zwłaszcza krótkoterminowo (w perspektywie kilku miesięcy) - umożliwić przedsiębiorcy dotkniętemu kryzysem złapanie oddechu od przeterminowanych zobowiązań i w konsekwencji uniknięcie trwałej niewypłacalności. Takie szczególne przepisy mają być - zgodnie z rządową propozycją - ograniczone jedynie do 30 czerwca 2021 roku. Po tej dacie obowiązywać będą już wyłącznie dotychczasowe przepisy prawa restrukturyzacyjnego.


Jednorazowe uprawnienie oraz odpowiedzialność odszkodowawcza

Powyższe uprawnienie do obwieszczenia o rozpoczęciu postępowania o zatwierdzenie układu będzie przysługiwało dłużnikowi wyłącznie raz. Tym samym nie będzie możliwe częstsze korzystanie z takiej ochrony przed wierzycielami. Dlatego też dokonanie takiego obwieszczenia przez dłużnika powinno być poprzedzone rzetelną analizą kondycji finansowej. Nieuzasadnione skorzystanie z takiego prawa może nie tylko spowodować utratę możliwości skorzystania z takiej ochrony kiedy rzeczywiście będzie to konieczne, ale także narazić dłużnika na odpowiedzialność odszkodowawczą. Każdy bowiem kto skorzysta z prawa dokonania obwieszczenia w złej wierze, mając na celu pokrzywdzenie wierzycieli będzie musiał naprawić wyrządzoną takim działaniem szkodę. Tym samym jest to wyłącznie rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, którzy faktycznie utracili już płynność finansową lub wiedzą, że za chwilę taką płynność utracą. We wszystkich innych wypadkach postępowanie na uzasadniony wniosek wierzyciela będzie mogło być w każdej chwili umorzone przez sąd, a nieuczciwy dłużnik narazi się na zapłatę odszkodowań swoim wierzycielom.


Tylko doradca restrukturyzacyjny poprowadzi postępowanie

W celu skutecznego dokonania obwieszczenia w MSiG niezbędne będzie zawarcie przez dłużnika stosownej umowy z nadzorcą układu, którym może zostać wyłącznie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Nadzorca taki ma nie tylko czuwać nad przebiegiem samego procesu restrukturyzacyjnego, ale musi także zadbać o przygotowanie profesjonalnych propozycji układowych, które będą wyrażać dbałość zarówno o interesy dłużnika jak i jego wierzycieli. Także ostatecznie to nadzorca układu będzie przedstawiać jego treść sądowi wraz z całym sprawozdaniem z przeprowadzonego postępowania. W dużej mierze powodzenie całego procesu zależeć będzie więc od wybrania przez dłużnika profesjonalnego doradcy restrukturyzacyjnego.


Tomasz Rabczyński

10,245 wyświetlenia0 komentarz

Informacja RODO

Współadministratorami Państwa danych osobowych są Kancelaria Radcy Prawnego -Tomasza Rabczyńskiego z siedzibą w Poznaniu (61-819), przy ul. Taczaka 24 lok. 105 oraz Kancelaria Radcy Prawnego – Jakuba Wasilewskiego z siedzibą w Starych Babicach (05-082) przy ul. Izabelińskiej 81 „O” lok. 2. Państwa dane osobowe wskazane w formularzu kontaktowym przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratorów i wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Państwa wiadomość. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a dłużej jedynie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń względem administratora. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia sposobu przetwarzania. Mają Państwo także prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych oraz prawo do ich przeniesienia. Żądania powyższe mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza kontaktowego jak też pocztą tradycyjną na adresy administratorów. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

©2020 RW LAW Wasilewski & Rabczyński. Proudly created with Wix.com