Usługi

Upadłości,

restrukturyzacja

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne to jeden z podstawowych obszarów naszej praktyki. W ramach tej specjalizacji oferujemy:

 • analizę bieżącego stanu przedsiębiorstwa

 • doradztwo w zakresie optymalnego rozwiązania w zakresie restrukturyzacji 

 • doradztwo w wyborze ścieżki restrukturyzacji w ramach jednego z dostępnych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnego (przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie o zatwierdzenie układu, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne)

 • przygotowanie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w wariancie optymalnie dopasowanym do sytuacji klienta

 • przygotowanie wstępnego planu restrukturyzacyjnego

 • reprezentacja przed sądem oraz w toku postępowania po otwarciu restrukturyzacji

 • negocjacje z wierzycielami i ustalanie warunków układu

 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości

Obsługa

przedsiębiorców

Przedsiębiorcom oferujemy obsługę prawną w każdym aspekcie prowadzonej działalności. W ramach świadczonych usług definiujemy oczekiwania Klienta, a następnie dopasowujemy do nich optymalne rozwiązanie prawne. Nasze usługi świadczone dla przedsiębiorców to przede wszystkim:

 • pomoc w tworzeniu nowej działalności gospodarczej, w tym tworzenie spółek prawa handlowego

 • łączenie i przekształcenia spółek oraz zmiany właścicielskie

 • likwidacja spółek

 • przygotowywanie oraz analiza umów zawieranych w związku z prowadzoną działalnością (np. umowy handlowe, IT, prawa własności intelektualnej, najmu, dzierżawy, leasingu, ubezpieczenia)

 • pomoc w negocjowaniu umów

 • prowadzenie spraw rejestrowych przedsiębiorców (KRS)

 • przygotowanie regulacji wewnętrznych dotyczących np. ochrony danych osobowych (RODO), zasad ładu korporacyjnego

 • windykacja należności 

 • zastępowanie przedsiębiorcy w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych

Prawo

nieruchomości

Zajmujemy się pomocą w sprawach dotyczących nieruchomości. W tym przypadku nasza oferta jest kierowana zarówno dla przedsiębiorców jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej – właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości. W ramach tej specjalizacji proponujemy następujące usługi:

 • audyt prawny nieruchomości oraz doradztwo i obsługa transakcji której przedmiotem jest nieruchomość

 • prowadzenie spraw o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości

 • przygotowanie umów najmu/najmu instytucjonalnego nieruchomości

 • przeprowadzenie procedury zniesienia współwłasności nieruchomości, z uwzględnieniem rozliczenia nakładów na nieruchomości (np. zniesienie współwłasności pomiędzy spadkobiercami, podział majątku dokonywany pomiędzy małżonkami, rozliczenia między wspólnikami)

 • występowanie w sprawach dotyczących opłat ustalanych w związku ze wzrostem wartości nieruchomości (renta planistyczna, opłaty adiacenckie)

 • występowanie w sprawach o ustalenie warunków zabudowy

 • reprezentacja w postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości (np. podział majątku, zasiedzenie nieruchomości, sprawy o przekroczenie granic nieruchomości przy budowie)

Prawo pracy

Pracodawcom oferujemy szeroki wachlarz usług związanych z prowadzeniem spraw pracowniczych. W szczególności świadczymy usługi w następujących obszarach:

 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, w tym także rozwiązywanie umów z  pracownikami wysokiego szczebla i pracownikami chronionymi

 • restrukturyzacja zatrudnienia w tym także zwolnienia grupowe

 • tworzenie wewnętrznych regulacji dotyczących pracowników i stosunku pracy (regulaminy i polityki)

 • prowadzenie negocjacji z organizacjami związkowymi i przedstawicielami pracowników

 • prowadzenie sporów sądowych ze stosunku pracy 

Informacja RODO

Współadministratorami Państwa danych osobowych są Kancelaria Radcy Prawnego -Tomasza Rabczyńskiego z siedzibą w Poznaniu (61-819), przy ul. Taczaka 24 lok. 105 oraz Kancelaria Radcy Prawnego – Jakuba Wasilewskiego z siedzibą w Starych Babicach (05-082) przy ul. Izabelińskiej 81 „O” lok. 2. Państwa dane osobowe wskazane w formularzu kontaktowym przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratorów i wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Państwa wiadomość. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a dłużej jedynie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń względem administratora. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia sposobu przetwarzania. Mają Państwo także prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych oraz prawo do ich przeniesienia. Żądania powyższe mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza kontaktowego jak też pocztą tradycyjną na adresy administratorów. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

©2020 RW LAW Wasilewski & Rabczyński. Proudly created with Wix.com