Usługi

Usługi

Upadłości, restrukturyzacja


Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne to jeden z podstawowych obszarów naszej praktyki. W ramach tej specjalizacji oferujemy:

 • analizę bieżącego stanu przedsiębiorstwa
 • doradztwo w zakresie optymalnego rozwiązania w zakresie restrukturyzacji 
 • doradztwo w wyborze ścieżki restrukturyzacji w ramach jednego z dostępnych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnego (przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie o zatwierdzenie układu, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne)
 • przygotowanie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w wariancie optymalnie dopasowanym do sytuacji klienta
 • przygotowanie wstępnego planu restrukturyzacyjnego
 • reprezentacja przed sądem oraz w toku postępowania po otwarciu restrukturyzacji
 • negocjacje z wierzycielami i ustalanie warunków układu
 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości

Obsługa przedsiębiorców

Przedsiębiorcom oferujemy obsługę prawną w każdym aspekcie prowadzonej działalności. W ramach świadczonych usług definiujemy oczekiwania Klienta, a następnie dopasowujemy do nich optymalne rozwiązanie prawne. Nasze usługi świadczone dla przedsiębiorców to przede wszystkim:

 • pomoc w tworzeniu nowej działalności gospodarczej, w tym tworzenie spółek prawa handlowego
 • łączenie i przekształcenia spółek oraz zmiany właścicielskie
 • likwidacja spółek
 • przygotowywanie oraz analiza umów zawieranych w związku z prowadzoną działalnością (np. umowy handlowe, IT, prawa własności intelektualnej, najmu, dzierżawy, leasingu, ubezpieczenia)
 • pomoc w negocjowaniu umów
 • prowadzenie spraw rejestrowych przedsiębiorców (KRS)
 • przygotowanie regulacji wewnętrznych dotyczących np. ochrony danych osobowych (RODO), zasad ładu korporacyjnego
 • windykacja należności 
 • zastępowanie przedsiębiorcy w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych

 


Prawo nieruchomości

Zajmujemy się pomocą w sprawach dotyczących nieruchomości. W tym przypadku nasza oferta jest kierowana zarówno dla przedsiębiorców jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej – właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości. W ramach tej specjalizacji proponujemy następujące usługi:

 • audyt prawny nieruchomości oraz doradztwo i obsługa transakcji której przedmiotem jest nieruchomość
 • prowadzenie spraw o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • przygotowanie umów najmu/najmu instytucjonalnego nieruchomości
 • przeprowadzenie procedury zniesienia współwłasności nieruchomości, z uwzględnieniem rozliczenia nakładów na nieruchomości (np. zniesienie współwłasności pomiędzy spadkobiercami, podział majątku dokonywany pomiędzy małżonkami, rozliczenia między wspólnikami)
 • występowanie w sprawach dotyczących opłat ustalanych w związku ze wzrostem wartości nieruchomości (renta planistyczna, opłaty adiacenckie)
 • występowanie w sprawach o ustalenie warunków zabudowy
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości (np. podział majątku, zasiedzenie nieruchomości, sprawy o przekroczenie granic nieruchomości przy budowie)

Prawo pracy

Pracodawcom oferujemy szeroki wachlarz usług związanych z prowadzeniem spraw pracowniczych. W szczególności świadczymy usługi w następujących obszarach:

 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, w tym także rozwiązywanie umów z  pracownikami wysokiego szczebla i pracownikami chronionymi
 • restrukturyzacja zatrudnienia w tym także zwolnienia grupowe
 • tworzenie wewnętrznych regulacji dotyczących pracowników i stosunku pracy (regulaminy i polityki)
 • prowadzenie negocjacji z organizacjami związkowymi i przedstawicielami pracowników
 • prowadzenie sporów sądowych ze stosunku pracy